Sålt

Särsta 11:1 och Ovanåker 2:1

Svenska Kyrkan säljer två skogsfastigheter vid sjön Malmjärn i Torsåker. Särsta 11:1 är ca 58 ha varav 45 ha är produktiv skog (med en skogsvolym om ca 5 200 m3sk). Ovanåker 2:1 är ca 44 ha varav 37 ha produktiv skog (med en skogsvolym om ca 5 500 m3sk) samt 3 ha åkermark. Säljs tillsammans eller var för sig.

Särsta 11:1 och Ovanåker 2:1
Startpris: 5 000 000 SEK , Högstbjudande
Typ: Lantbruk
Adress: Särsta 11:1 och Ovanåker 2:1
Totalareal: 93,09 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

Två skogsfastigheter vid sjön Malmjärn i Torsåker

Svenska Kyrkan säljer två skogsfastigheter vid sjön Malmjärn i Torsåker. Särsta 11:1 är ca 58 ha varav 45 ha är produktiv skog (med en skogsvolym om ca 5 200 m3sk). Ovanåker 2:1 är ca 44 ha varav 37 ha produktiv skog (med en skogsvolym om ca 5 500 m3sk) samt 3 ha åkermark. Säljs tillsammans eller var för sig.

BYGGNADER
  • Lada
    Allmän information
  • Boarea (BOA): 80 m²
  • Lada med grusgolv, trästomme och fasad. Tegeltak. Dubbelport. (Ej el, vatten eller avlopp)

Areal

OBS ! Lantmäteriets uppgifter om fastigheternas totalarealer avviker från skogsbruksplanens uppgifter.

Produktiv skog SKOGSMARK

Areastorlek : 82,4 ha

Myr/kärr/mosse Impediment

Areastorlek : 0,1 ha

Väg och kraftledning

Areastorlek : 2,0 ha

Åkermark Åkermark

Areastorlek : 3,0 ha

Ekonomibyggnad och dikesren

Areastorlek : 0,8 ha

Detaljplan - Parkmark

Areastorlek : 14,3 ha

Fastighetsuppgifter

KYRKAN är säljare

Dessa bägge fastigheter avyttras på öppen marknad till fysisk person som ett led i Kyrkans långsiktiga strävan att få balans och struktur i sitt totala markinnehav. Juridiska personer (bolag och institutioner etc.) är således inte aktuella som köpare i detta fall.

Besiktning och undersökningsplikt

Redovisade skogsuppgifter i bifogad pdf-handling utgör formellt endast ett stöd i köparens egna undersökningen av fastigheten och utgör på intet sätt någon garanti över fastighetens skogstillstånd. Som intressent uppmanas du alltså som alltid att själv eller genom sakkunnig besöka fastigheten på plats och därigenom bilda dig din egen uppfattning om skogstillståndet innan bud avges och köpekontrakt tecknas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte vid köp av denna skogsfastighet.

Arrende/nyttjanderätter

Åkerskiftet och ladan vid Torsåkers kyrka är f.n. utarrenderade. Arrendet löper på fem år i taget och ny arrendeperiod påbörjas den 14 mars 2022 om inte köparen och arrendatorn överenskommer om annat. Årsarrendet är 2 100 kr exkl moms. Stödrätter tillhör markägaren men disponeras av arrendatorn så länge arrendet fortgår.

Vatten

Om någon vattenareal i Malmjärn eventuellt ingår i fastigheterna är ej utrett.

Jakt

Upplåtelse för jakt finns, men upphör att gälla i och med försäljningen och kommer därmed inte att finnas på tillträdesdagen (om inte köparen önskar upplåta jakten på nytt).

Planer, bestämmelser mm

De delar av fastigheternas mark som ligger närmast utmed sjön Malmjärn är planlagd som parkmark enligt bifogade byggnadsplan och skogsbruksplan. På Särsta 11:1 finns en registrerad fornlämning.

Anbud - Budgivning

Budgivningen påbörjas den 19 april och pågår fram till dess en högstbjudande återstår och ett köpekontrakt är undertecknat av såväl köpare som säljare. Blankett för anbud hittar du som pdf-bilaga här på hemsidan.

Försäljningssätt

De bägge fastigheterna som här är till salu kan komma att säljas var för sig eller tillsammans beroende på köpintresse och anbud. Utgångspris / prisidé för bägge tillsammans är 5 000 000 kr. Utgångspris / prisidé för Särsta 11:1 är 2 550 000 kr och Utgångspris / prisidé för Ovanåker 2:1 är 2 650 000 kr. ........ Budgivningen kommer att samordnas och ske samtidigt, med start den 19 april. Se bifogad intresseanmälan / anbudsblankett

Övriga rättigheter och belastningar
  • Se bifogade utdrag från fastighetsregistret avseende var och en av fastigheterna

FÖRSÄLJNINGSSÄTT

Budgivningen påbörjas den 19 april och pågår fram till dess en högstbjudande återstår och köpekontrakt är undertecknat av såväl köpare som säljare. Blankett för anbud hittar du som pdf-bilaga här på hemsidan.