Bergboövägen 100

Bergboövägen 100
Pris: 16 500 000 SEK , Säljs via anbudsförfarande
Typ: Lantbruk
Adress: Bergboövägen 100
Totalareal: 124,00 ha
MÄKLARE

Ansvarig Fastighetsmäklare

Johannes Båth

tel: 0708133223

email: Johannes@StadochLand.se

Strandlinje södra skiftet
Strandlinje Norra skiftet
Fastigheten och den kringliggande naturen är mycket rik på såväl jaktbart som fridlyst vilt av många slag
Norra skiftet med utsikt norrut, över Singöfjärden
En skogsfastighet med sjöläge och byggrätter i Roslagen
En mångfald av orkidéer och andra rara växter
Ungefärlig gräns, södra skiftet.
Norra skiftet med utsik söderut, in i Väddöviken
Fastigheten har andel i samfälld mark för sjöbodar. (Dock ej egen sjöbod)
Promenadstig utmed strandlinjen på södra skiftet.
Hällmark södra skiftet
Höstprakt
Hassel
Norra skiftet med ungefärlig gräns (det gråtonade är annans mark).
Ungefärlig placering av tänkt byggnation på norra skiftet
Ungefärlig placering av tänkt byggnation på det södra skiftet
Svart linje = Ny reservatsgräns norra skiftet. Rött X = Läge för tänkt bostad och ekonomihus
Områdeskarta för Tomta fiskevårdsförening

EN SKOGSFASTIGHET MED SJÖLÄGE OCH BYGGRÄTTER I ROSLAGEN En unik skogsfastighet vid Singöfjärden och Väddöviken, med närmare 90 hektar skogsdominerad och naturskön mark med lång egen strandlinje och 34 ha vatten, är nu till salu. Fastigheten består av två skiften där vardera skifte är möjliga att bebygga för permanent- eller fritidsboende. Bägge skiften har egen strand och eget vatten. Avskilt och ostört beläget med ett rikt växt- och djurliv gör fastigheten/fastigheterna till en eftertraktad pärla i Roslagen. Skiftena säljs var för sig eller tillsammans. Mer information om de bägge skiftena och planerat anbudsförfarande finns på mäklarens hemsida.

INTECKNINGAR
 • Inteckningar: 2

 • Totalt belopp: 8 200 000 SEK

Summa taxeringsvärde

2 486 000 SEK

Fastighetsuppgifter

Förhandsbesked bygglov

Kommunen har lämnat positiva förhandsbesked avseende bygglov för två st bostadshus (ett hus på fastighetens vardera skifte). De föreslagna placeringarna av byggnaderna har lagts på högt belägna punkter i terrängen och kommer efter gallring och siktröjning av skogen att få en förnämlig utsikt ner emot den egna strandmarken och ut över vattnet.

Delförsäljning

I och med de positiva förhandsbeskeden så finns det goda möjligheter att dela på fastigheten så att vart skifte därigenom kan bli sin egen fastighet. Fastigheten säljs i första hand i sin helhet, med de bägge skiftena tillsammans. Men anbud får även avges på enbart det norra eller södra skiftet för sig. Säljaren kommer efter utvärdering av inkomna anbud, att avgöra om fastigheten skall delas eller säljas i sin helhet. En uppdelning av fastigheten i två delar kräver lantmäteriets godkännande och genomförande, vilket utgör ett förbehåll i sådan försäljning. Utgångspris för enbart det Norra skiftet är 8,5 miljoner SKR. Utgångspris för enbart det Södra skiftet är 9,5 miljoner SKR. Utgångspris för de bägge skiftena tillsammans är 16,5 miljoner SKR.

Naturvärden

Fastigheten ligger naturskönt, lugnt och avskilt beläget vid Singöfjärden och inloppet till Väddöviken, i hjärtat av Roslagen. Fastighetens kuperade och typiska Roslagsterräng, kalkrika jordar, långa egna strand och sin kontakt med vattnet ger sammantaget ett mycket rikt och unikt växt- och djurliv. Inte långt härifrån (i Grisslehamn) höll Albert Engström till och besöktes ofta och föga förvånande av sina naturälskande konstnärsvänner som August Strindberg, Carl Larsson och Bruno Liljefors m.fl. Ca 11 hektar av det norra skiftets västra del ingår i Häverö-Bergby Naturreservat.

Arealuppgifter

Redovisade arealuppgifter är hämtade från lantmäteriets kartor och skogsbruksplanen

Skogsuppgifter

Nedan redovisade skogsuppgifter bygger på tidigare upprättade skogsbruksplaner som har framräknats med avseende på tillväxt. Av den totala landarealen om ca 89,4 hektar utgörs 85,7 hektar av skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 12 500 - 13 500 m3sk. Av den totala skogsarealen utgörs ca 11 ha (1500-2000 m3sk) av naturreservat, beläget på det norra skiftet. Reservatsgränsen och reservatsbestämmelserna framgår i bifogad pdf-fil. 27,8 ha (ca 4200 - 4300 m3sk) på det södra skiftet är avsatt i planen som "Produktionsskog med förhöjd naturhänsyn (pf) samt Naturvård skötsel (ns). I bifogade pdf-filer finns en digital redovisning från Skogshubben och det framräknade skogstillståndet med fördelning på åldersklasser.

Jakt

Rätten till Jakt tillfaller köparen i samband med tillträdet. Fastigheten och den kringliggande naturen är mycket rik på såväl jaktbart som fridlyst vilt av många slag

Fiske

Fastigheten har del i st fiskesamfälligheter och dess vatten ingår i Tomta fiskevårdsområdesförening (inklusive Norrby, Bergby och Västerkulla). Se bifogad karta samt bestämmelser och stadgar i föreningen.

Förvärvstillstånd

Då fastigheten är taxerad som lantbruksfastighet (typkod 110) krävs förvärvstillstånd för köpare som är juridisk person.

Visning

Fastigheten får gärna besökas och besiktigas på egen hand. OBS! På tillfartsvägen till det norra skiftet finns en vägbom som emellanåt är stängd. Vid besök av det norra skiftet rekommenderas därför att parkera på den allmänna parkeringsplatsen för naturreservatet ca 400 m innan bommen. Från parkeringen är det ca 10 min promenad till fastighetens sydvästra hörn.

Övriga rättigheter och belastningar
 • Gemensamhetsanläggning: NORRTÄLJE HÄVERÖ-NORRBY GA:5

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-NORRBY S:2

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-NORRBY S:1

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-BERGBY S:5

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-NORRBY FS:6

 • Avtalsservitut Kraftledning

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-BERGBY S:6

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-NORRBY FS:4

 • Samfällighet: NORRTÄLJE VÄSTERKULLA FS:11

 • Samfällighet: NORRTÄLJE VÄSTERKULLA FS:10

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-BERGBY FS:10

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-BERGBY S:7

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-BERGBY FS:11

 • Samfällighet: NORRTÄLJE HÄVERÖ-NORRBY FS:5

FÖRSÄLJNINGSSÄTT

Fastigheten säljs genom slutet anbud där de intressenter som avgivit de högsta buden deltar i en efterföljande budgivning. (se bifogad intresseanmälan / anbuds-blankett med information och instruktion om budgivningen).

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.